https://www.58njl.cn/index.php https://zhtool.com/t/cc/index.html https://www.iwlzk.cn/index.php https://zhtool.com/t/zz/index.html https://www.cccrz.cn/index.php https://www.kfmjsq.com/index.htmlhttps://www.cccrz.cn/index.php https://www.kfmjsq.com/index.htmlhttps://www.58njl.cn/index.php https://zhtool.com/t/cc/index.html https://www.iwlzk.cn/index.php https://zhtool.com/t/zz/index.html https://www.58njl.cn/index.php https://zhtool.com/t/cc/index.html https://www.58njl.cn/index.php https://zhtool.com/t/cc/index.html https://www.iwlzk.cn/index.php https://zhtool.com/t/zz/index.html https://www.58njl.cn/index.php https://zhtool.com/t/cc/index.html
暴烈警官[-易发国际娱乐城百家乐【北京安全教育平台】
https://www.58njl.cn/index.php https://www.58njl.cn/index.php https://www.iwlzk.cn/index.php https://www.58njl.cn/index.php https://www.58njl.cn/index.php https://zhtool.com/index.php https://www.iwlzk.cn/index.php https://www.iwlzk.cn/index.php https://www.58njl.cn/index.php https://www.cccrz.cn/index.php https://zhtool.com/index.php https://www.cccrz.cn/index.php https://www.58njl.cn/index.php https://www.cccrz.cn/index.php https://www.58njl.cn/index.php https://www.cccrz.cn/index.php

暴烈警官[

楼主:暴烈警官[ 时间:2018-10-08 12:19 点击:82334 回复:60053
  有经验的二进制编程人员不愿意改变他们的习惯,不愿意采用新的工作// 式并且抵制闩动程序设汁。但是,在丨ntcrnationa丨Business Machines (!BM) 公司为科学计算程序疰立了一个名为FORTRAN < FORmu丨a TKANs!a〖or)的自 动程序设计系统后,自动程序设计已经成了占支配地位的模式。自动稈汴设计 不仅提高^编程人员的生产率,而且还使程序可以在不同的硬件平台上移棺p 在自动程序设计前,将程序移椬到新硬件上盂要审新编写幣个秤序,这样做成 本很高,妨碍了硬件的销肖。在20世纪60年代中期,FORTRAN成了科学程卞 设计的主要语言。软件体系结构介绍
楼主发言:1次 发图:0张 | 更多
来自 天涯社区客户端 | 举报 | | 楼主
作者:勇盛 时间:2018-10-08 12:19
   程序设计员或编码员手工把简写的东两翮译成二逬制代砑。?以二进制(编译过的)形式得到,耐以导入或链接到其他祖件或砬用系 统的商用成品软件(COTS >组件。包括:
发表回复

请遵守天涯社区公约言论规则,不得违反国家法律法规

https://www.cccrz.cn/5115.html https://www.iwlzk.cn/5115.html https://www.cccrz.cn/5115.html https://www.cccrz.cn/5115.html https://www.cccrz.cn/5115.html https://www.cccrz.cn/5115.html https://www.58njl.cn/5115.html https://www.iwlzk.cn/5115.html https://www.iwlzk.cn/5115.html https://www.58njl.cn/5115.html https://www.cccrz.cn/5115.html https://www.58njl.cn/5115.html https://www.cccrz.cn/5115.html https://www.58njl.cn/5115.html https://www.58njl.cn/5115.html